0

Chin Huay Pub Co., Ltd.  

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เติบโตไปพร้อมกับคุณภาพจากรุ่นสู่รุ่นบรรพบุุรุษของเรามีความต้องการที่จะก่อตั้งบริษัทให้มีการพัฒนาสินค้าใหม่ต่อไปเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้จึงถูกตั้งชื่อว่า 

"จิ้นฮ่วย"   (จิ้น แปลว่า เจริญ หรือทันสมัย, ฮ่วยแปลว่า สินค้าหรืออุตสาหกรรม)   มรดกนี้ได้ถูกส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่น จนมาถึงปัจจุบัน 


                         เจริญอุตสาหกรรม ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2468 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ การผลิตและการแปรรูปอาหารผลิตภัณฑ์ชนิดแรกของเรา คือ น้ำปลา และได้ขยายการผลิตเพิ่ม คือ ปลากระป๋อง ผลไม้อบแห้ง และขนมเพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์ของเรา